นโยบายคุณภาพ
SRK-ER มุ่งมั่นผลิต และจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพภายใต้หลักการ “ลูกค้าเป็นหนึ่ง” 

นโยบายสิ่งแวดล้อม
พนักงาน SRK-ER ทุกคนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อป้องกันปัญหามลภาวะ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบยาง และพลาสติกกันสะเทือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรถยนต์ โดยถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ โดยเน้นให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมย์ดังกล่าว บริษัท ฯ จึงได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1.กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย เพื่อปรับปรุงป้องกันอันตรายจาก เครื่องจักร, เครื่องมือ, อัคคีภัย,สารเคมี และอันตราย รวมถึงการเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งมีการควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป รวมทั้งความเสี่ยง ที่สูงกว่าสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

2.มีการประเมินความสอดคล้องของกฏหมาย ติดตามและปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนดรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า

3.ให้การศึกษาและอบรมแก่พนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัย

4.บริษัท ฯ สนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในด้านงบประมาณ , บุคลากร, การฝึกอบรม, เวลา รวมทั้งในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.บริษัท ฯ จะเฝ้าระวังโดยการตรวจสุขภาพ และจะป้องกันการเจ็บป่วย รวมถึงโรคอันเนื่องมาจากการทำงานและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยู่เสมอ

6.บริษัท ฯ ดำเนินการทบทวนนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่กำหนดขึ้นยัง มีความเหมาะสมกับบริษัท ฯ และรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้บริหารถึงแนวทางการดำเนินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท ฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.นโยบายนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และถ่ายทอดให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ ผู้รับเหมาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้


 


 

ผู้เข้าชมจำนวนที่ 398382