1.พัฒนาองค์กรด้วยการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรบนพื้นฐานของความเคารพและความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน

2.ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้เป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าและสังคม โดยได้รับความร่วมมือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากพนักงานทุกคน ภายใต้หลักการที่ว่า “ลูกค้าเป็นหนึ่ง”และมีเป้าหมายการดำเนินการโดย SRK-ER เอง

3.สร้างระบบองค์กรที่ดีเลิศขึ้นโดยผสมผสานเอา “จุดเด่น” ของระบบบริหารงานแบบญี่ปุ่นและไทยเข้าด้วยกัน

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้เข้าชมจำนวนที่ 402868